Suomen ajoneuvokannan historiaa

Perinnerekisteriin liittyen on ajoneuvokannasta päätetty jättää pois hevosvetoiset ajoneuvot. Yleisenä kriteerinä pidetään konevoiman käyttöä liikkumiseen, mutta myös polkupyörät on päätetty hyväksyä mukaan. Polkupyörä oli pitkään yleisin maantiekulkuneuvo Suomessa. Hevoseen verrattuna se oli myös helpompi ja halvempi ylläpitää. Hevosen käyttö liikenteessä väheni ja lähes loppui 1920- ja 30-lukujen mittaan moottoriajoneuvojen ja polkupyörien yleistymisen myötä, toki työn teossa hevosen merkitys säilyi pidempään.

Perinneajoneuvorekisterin yhteydessä Suomen ajoneuvokannan historia jaetaan kolmeen ajanjaksoon.

Jaon perustana on koko maan kattavan rekisteröinnin aloittaminen vuonna 1922 ja toisaalta toinen maailmansota, joka näkyy selvänä katkona ajoneuvokannassa. Ennen vuotta 1965 käytössä olleiden ajoneuvoyksilöiden tuntemus perustuu hyvin pitkälti kantakortistoihin, joita lääninhallitukset ylläpitivät. Kortistojen käyttö alkoi 1920- ja 30-lukujen mittaan hieman eri tahtiin eri lääneissä. Kortit sisältävät perustiedot ajoneuvoista ja niiden omistajat käyttöhistorian aikana. Valitettavasti osa läänien kantakortistoista ehdittiin hävittää kun rekisteritiedot siirrettiin Autorekisterikeskuksen alaisuuteen. Samoin rekisteristä poistettujen ajoneuvojen kortteja hävitettiin joissakin lääneissä niiden lakisääteisen säilytysajan umpeuduttua. Nykyisin säilyneitä kortistoja on arkistolaitoksen, Mobilian ja SAHK:n kerhojen hallussa. Osa aineistosta on digitoitu ja loput käytettävissä sopimalla. Tätä varhaisemmat tiedot ajoneuvokannasta kirjattiin läänikohtaisiin rekisterikirjoihin. Niihin kirjatuissa tiedoissa on runsaasti eroa eri läänien välillä. Joissakin kirjattiin ainoastaan rekisterinumero ja auton omistaja, joissakin hyvin tarkat tiedot itse ajoneuvoista. Näiden kirjojen sisältämää tietoa on mahdollista täydentää muista lähteistä kuten kaupunkikohtaisista rekistereistä tai armeijan luetteloista. Suurin puute ajoneuvokannan historian lähteissä on tähän asti ollut varhaisin vaihe, eli aika ennen läänikohtaisia rekistereitä

Share